5 * nieuwe-wetgeving-wet-doorstroming-huurmarkt-2015 Nieuwe wetgeving: wet doorstroming huurmarkt 2015

Nieuwe wetgeving: wet doorstroming huurmarkt 2015

Op 12 april jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet doorstroming huurmarkt 2015 aangenomen dat naar verwachting 1 juli a.s. in werking treedt. Dit wetsvoorstel beoogt de bevordering van de doorstroming op de woninghuurmarkt door onder meer de bestrijding van scheefwonen en flexibelere huurprijzen. De ruimere beeindigingsmogelijkheden van de nieuwe wet zullen echter alleen gelden voor nieuwe huurovereenkomsten.

Daartoe wordt een periodieke inkomenstoets en een huursombenadering ingevoerd. Voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst wordt voorts een wettelijke basis gegeven. Eerder strandde dat bij de Raad van State.  Verder worden de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur verruimd. De inkomensafhankelijke verhoging blijft van kracht in 2016; de huursombenadering wordt ingevoerd op 1 januari 2017.

Kort gezegd komt het bij de huursombenadering er op neer dat in het geval van een sociale verhuurder de totale huurstijging gebonden wordt aan een maximum. Daarbij mag op het niveau van de individuele woning enigszins met de huurprijsverhoging gedifferentieerd worden. Voor commerciële verhuurders geldt deze regeling niet.

 

De driejaarlijkse inkomenstoets houdt in dat de huurprijs van een woning, in het geval het huishoudinkomen de toewijzingsgrens voor een sociale woning blijkt te overschrijden, maximaal mag worden verhoogd met inflatie plus 4%. Gepensioneerden en huishoudens van minstens vier personen zijn hiervan uitgezonderd.

                                                                                  

De mogelijkheden voor tijdelijke verhuur worden in het wetsvoorstel uitgebreid door vijf maatregelen. Ten eerste door de uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor specifieke doelgroepen. Te denken valt aan gezinnen met meer dan acht personen, waarvan er echter maar vijf op het gehuurde ingeschreven behoeven te staan, en promovendi. Ten tweede door uitbreiding van de Leegstandwet met de categorie te koop staande huurwoningen. Ten derde door versoepeling van de diplomatenclausule. Ten vierde door de mogelijkheid van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die dan ook van rechtswege eindigen. Voor zelfstandige woningen is twee jaar toegestaan; vijf jaar voor onzelfstandige woningen. Vermeldenswaardig is dat deze contracten van rechtswege eindigen na de afgesproken termijn. Hoewel opzegging niet verplicht is, moet de verhuurder wel op een voorgeschreven termijn een kennisgeving sturen aan de huurder. Doet verhuurder dat niet, dan geniet huurder alsnog volledige huurbescherming.