11 * leesvoer-voor-juristen Leesvoer voor juristen

Leesvoer voor juristen

 Dat is de uitspraak van de Rotterdamse rechter van 9 november jl.. Het geschil betrof een ruzie tussen een franchisegever en franchisenemer. Laatstgenoemde wilde van de overeenkomst met franchisegever, Coffeeclub, af omdat twee noodzakelijke standplaatsevrgunningen uitbleven. Franchisenemer ontbond daartoe primair de overeenkomst, subsidiair zegde zij de overeenkomst op en meer subsidiair vernietigde zij de overeenkomst op grond dwaling. Coffeeclub stemde in met de laatste grondslag, vernietiging, omdat die tot de minste schadevergoeding zou leiden. Die keuzemogelijkheid betwistte franchisenemer. Dat leidde tot de navolgende taalkundige overwegingen van de rechter: "Partijen twisten met name over de betekenis die in de opsomming van ingeroepen rechtsgevolgen (ontbinding, opzegging, vernietiging) moet worden gegeven aan de woorden “subsidiair” en “meer subsidiair”. In de conclusie van antwoord in reconventie heeft Coffeeclub betoogd dat “subsidiair” in het gewone taalgebruik niet meer dan ten tweede betekent, zoals “primair” ten eerste en “tertiair” ten derde betekenen. Dit is onjuist. Coffeeclub verwart hier klaarblijkelijk “subsidiair” met “secundair”. Volgens Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandse taal heeft “secundair” de betekenis van “in de tweede plaats komend”, dus de betekenis die Coffeeclub aan de e-mail van mr. Van der Storm wil geven. Het hier gebruikte “subsidiair” heeft evenwel de betekenis van “zo nodig in de plaats tredend van hetgeen in de eerste plaats verlangd wordt” en “ondergeschikt aan de hoofdvordering, voor geval de hoofdvordering niet toewijsbaar is”. In deze zin worden de begrippen “subsidiair” en “meer subsidiair” in de praktijk ook daadwerkelijk gebruikt. Het gaat hier tot op zekere hoogte om jargon uit de juridische wereld. Op zichzelf is dus denkbaar dat Coffeeclub de onderhavige opsomming in de e-mail niet in deze zin heeft begrepen. Dat dit zo is, kan echter niet uit haar stellingen worden afgeleid. Ook kan uit haar stellingen niet worden afgeleid dat zij door de uitlating van mr. Van der Storm op het verkeerde been is gezet. Coffeeclub heeft zich louter beroepen op de vermeend normale betekenis van de gebruikte bewoordingen, die echter onjuist is."

Ook de discussie dat het verkrijgen van de vergunningen slechts een inspanningsverbintenis was, werd taalkundig getackeld:"De normale betekenis van de hier gebruikte bewoordingen – met name het imperatieve “zal” – wijst op het bestaan van een resultaatsverbintenis.